पशु रोग निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन पशु रोग कारखाना