मिनी सेन्ट्रिफ्यूस निर्माणकर्ता र आपूर्तिकर्ता - चीन मिनी अपकेंद्रित्र कारखाना